POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa

  1. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar alebo
  2. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sú tovary objednané v jednej objednávke doručované oddelene, alebo
  3. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých kusov.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese:

Obchodné meno:

Staneso Crystal s.r.o.

Korešpondenčná adresa:

Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava

E-mailová adresa:

Online@staneso-crystal.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.


VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
 

Predávajúci:

Staneso Crystal s.r.o.

so sídlom: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, IČO: 51 320 401, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 125692/B, IČ DPH: SK2120681134

Korešpondenčná adresa: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava

E-mailová adresa: Online@staneso-crystal.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

Číslo faktúry:                                                                                                                                                   
Dátum objednania/dátum prijatia: *  

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*

 
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*  

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 
Dátum:  

 * Nehodiace sa prečiarknite.