OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP V INTERNETOVOM OBCHODE

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Staneso Crystal s.r.o. so sídlom: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, IČO: 51 320 401, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 125692/B, IČ DPH: SK2120681134 („predávajúci“) a kupujúceho súvisiace s uzavretím kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu na webovom sídle www.staneso.sk („internetový obchod“), pričom predstavujú neoddeliteľnú súčasť obsahu takto uzavretej kúpnej zmluvy. Za internetový obchod sa pre potreby týchto obchodných podmienok považuje aj špecializovaná mobilná aplikácia predávajúceho, pokiaľ ju predávajúci vytvoril.
 2. Kupujúcim je buď
  • spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti alebo
  • podnikateľ – osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu a zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu alebo akákoľvek iná osoba, ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Pokiaľ kupujúci uvedie v objednávke identifikačné číslo (IČO), považuje sa za podnikateľa.
 3. Kontaktné údaje predávajúceho pre účely komunikácie s kupujúcim: 
  Obchodné meno: Staneso Crystal s.r.o.
  Korešpondenčná adresa: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava
  E-mailová adresa: Online@staneso-crystal.sk
  Telefón: +421948909864
 4. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ vzťahujú sa na právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim ustanovenia Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z.z. v platnom znení. Pokiaľ je kupujúcim podnikateľ, uplatňuje sa na právny vzťah, v rozsahu v akom nie je upravený kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 5. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok internetového obchoduInformačný dokument o podmienkach dopravy, v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky a s ich obsahom súhlasí. Kópiu obchodných podmienok a ostatných relevantných zmluvných dokumentov dostane kupujúci buď ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu alebo bude v rámci potvrdenia objednávky uvedený odkaz na tieto dokumenty.V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ vzťahujú sa na právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim ustanovenia Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z.z. v platnom znení. Pokiaľ je kupujúcim podnikateľ, uplatňuje sa na právny vzťah, v rozsahu v akom nie je upravený kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 6. Tieto obchodné podmienky súčasne slúžia na plnenie tých informačných povinností podľa § 3 zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy o uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktoré nie sú uvedené priamo v rámci príslušného objednávkového formuláru. 

2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Prostredníctvom internetového obchodu je možné elektronickými prostriedkami uzavrieť na diaľku kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar zvolený kupujúcim a kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu, náklady na dodanie tovaru a akékoľvek iné náklady za podmienok uvedených ďalej.
 2. Predmetom kúpnej zmluvy môže byť výlučne tovar, ktorý je aktuálne dostupný v príslušnej sekcii internetového obchodu. Kupujúci si objednáva zvolený druh a množstvo tovaru prostredníctvom elektronického formulára dostupného v rámci internetového obchodu, pričom kupujúci je povinný vyplniť elektronický formulár, uviesť všetky údaje, tak, aby bolo možné vykonať doručenie, ako aj akceptovať tieto obchodné podmienky (ďalej len „objednávka“). Pred definitívnym potvrdením objednávky stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ má kupujúci možnosť vždy skontrolovať správnosť všetkých údajov uvedených v súhrne a môže ju vždy opraviť.
 3. Kupujúci je povinný uviesť v rámci elektronického formulára pravdivé údaje o svojej osobe. V prípade, ak predávajúci neuvedie pravdivé údaje, je kúpna zmluva neplatná. Za neplatnú môže vyhlásiť kúpnu zmluvu aj právoplatné rozhodnutie súdneho alebo správneho orgánu. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch k uzavretiu zmluvy neprišlo a predávajúci je oprávnený požadovať mimo iné vydanie bezdôvodného obohatenia kupujúcim.
 4. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, vzniká kúpna zmluva odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim, ktoré sa vykoná technickými prostriedkami. Na potvrdenie prijatia objednávky zašle predávajúci kupujúcemu informatívny email na emailovú adresu zadanú kupujúcim, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo zrušiť len na základe dohody strán, na základe zákonných dôvodov alebo z iných dôvodov a spôsobom výslovne uvedených v týchto obchodných podmienkach. Kupujúci tiež berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim technickými prostriedkami, a to hlavne v prípade, ak nastane chyba informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
 5. Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za záväzný súhlas sa považuje aj odoslanie emailovej správy s týmto obsahom.
 6. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Obchodné podmienky a ostatné relevantné dokumenty sú vždy k dispozícii v rámci internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

3. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kúpna cena tovaru v rámci internetového obchodu je uvedená v EUR ako konečná cena vrátane DPH, prípadne akýchkoľvek iných daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, s výnimkou poplatkov za dopravu a podobne, ktoré sú uvádzané až v rámci elektronického formulára sumarizujúceho objednávku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.
 2. Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú zmluvné, pričom jedná sa  vždy o aktuálne a platné ceny. Predávajúci je však oprávnený od zmluvy odstúpiť, pokiaľ prišlo k chybnému uvedeniu ceny v rámci internetového obchodu a uzavretiu kúpnej zmluvy so zjavne chybnou cenou. Indikátorom chybnej ceny je najmä skutočnosť, že cena celkom zjavne nezodpovedá bežnej trhovej hodnote tovaru, cena obsahuje neprimerane vysokú zľavu a nejedná sa o špeciálnu marketingovú akciu (zľava 50% a viac), či v cene je navyše jedna alebo viacero číslic, alebo cena tovaru je celkom určite nesprávna. Odstúpiť podľa tohto bodu je predávajúci oprávnený do 14 dní od uzavretia kúpnej ceny.
 3. V záujme odstránenia pochybností súčasne predávajúci uvádza, že v rámci internetového obchodu sú uvedené ceny určené pre predaj prostredníctvom internetového obchodu, ktoré sa môžu líšiť od cien rovnakých tovarov predávaných v kamenných prevádzkach predávajúceho. Pokiaľ predávajúci umožňuje v rámci internetového obchodu vykonanie rezerváciu tovaru, ktorý sa nachádza v kamennej prevádzke predávajúceho, tento tovar bude predaný za cenu, za akú je predávaný v kamennej prevádzke predávajúceho.
 4. Akciové ceny platia do vypredania zásob (s uvedením disponibilného počtu kusov) alebo po dobu časovo určenú, ak nie je pri tovare uvedené inak. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch v rámci internetového obchodu, individuálne zľavy alebo zľavy poskytované na základe spolupráce predávajúceho s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné, pokiaľ nie je uvedené inak.
 5. Platbu za tovar je kupujúci povinný uskutočniť postupom, ktorý si zvolil v rámci internetového obchodu, z možností ponúkaných predávajúcim. V prípade platby platobným prostriedok sa kupujúci zaväzuje, že jeho použitím pre účely platby nepríde k zneužitiu platobného prostriedku podľa pravidiel poskytovateľa platobných služieb, ktorý platobný prostriedok vydal. V prípade porušenia uvedenej povinnosti, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ existuje podozrenie z porušenia tejto povinnosti je predávajúci oprávnený pozastaviť plnenie svojich povinností podľa tejto zmluvy do času, kým kupujúci nepreukáže, že k zneužitiu platobného prostriedku neprišlo.
 6. Predávajúci akceptuje nasledujúce možnosti platby:
  • dobierka;
  • elektronické bankovníctvo (platobnou kartou po potvrdení objednávky v online platobnej bráne alebo iným podobným spôsobom);
  • prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry – iba podnikatelia;
  • v hotovosti alebo platobnou kartou v kamennej prevádzke.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

4. DODANIE TOVARU

 1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí, inak spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec na prepravu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci zabezpečí jeho odoslanie v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.
 3. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade s kúpnou zmluvou.
 4. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Ak má predávajúci vec kupujúcemu doručiť, k odovzdaniu veci kupujúcemu spotrebiteľovi príde okamihom, kedy ju kupujúcemu odovzdá dopravca. V prípade, ak je kupujúci podnikateľ, k odovzdaniu veci príde jej odovzdaním prvému dopravcovi k preprave.
 5. Dodacia lehota uvedená pri tovare znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne predávajúci tovar odosiela. Dodacia lehota má orientačný charakter. Ak je uvedené, že tovar je na sklade, znamená to, že na sklade sa nachádza aspoň jeden kus tovaru, ktorý je možné odoslať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V prípade objednávky viac ako jedného kusu tovaru, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, však predávajú nezodpovedá za okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov.
 6. Predávajúci splní objednávku a doručí tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať v uvedenej lehote, predávajúci bude kupujúceho o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhne dodanie náhradného tovaru. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene. Ak tovar nebude dodaný ani v dodatočnej lehote a  predávajúci s kupujúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a pokiaľ kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, ako aj ďalšie poplatky a náklady, predávajúci vráti kupujúcemu uhradené finančné prostriedky do 14 dní na bankový účet určený kupujúcim.
 7. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží kupujúci účtovný doklad (faktúru). Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť predávajúcemu, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.
 8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou kupujúceho. Všetky náklady súvisiace s opakovaným doručením v tomto prípade znáša kupujúci.
 9. Pri prevzatí zásielky je kupujúci spotrebiteľ oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci spotrebiteľ oprávnený zásielku neprevziať.
 10. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, aby bezprostredne po dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť predávajúcemu a spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať.
 11. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, sa kupujúci preukáže číslom objednávky alebo iným identifikačným kódom, ktorý mu predávajúci na tento účel sprístupní. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže predávajúci alebo dopravca požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd z dôvodu odovzdania tovaru inej osobe ako kupujúcemu.  Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci alebo dopravca odmietnuť tovar vydať.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY V PRÍPADE KUPUJÚCEHO SPOTREBITEĽA

 1. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu písomným oznámením zaslaným predávajúcemu do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to buď na:
  1. na korešpondenčnú adresu: online@staneso-crystal.sk
  2. na e-mailovú adresu: online@staneso-crystal.sk
 2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo (a) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, (b) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu alebo (c) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 3. Kupujúci spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
 4. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 5. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúcej vety pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 7. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu spotrebiteľov platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY V PRÍPADE KUPUJÚCEHO PODNIKATEĽA

 1. Kupujúci podnikateľ môže využiť právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodov do 14 dní od odovzdania tovaru výlučne v prípade, ak je hodnota zakúpeného tovaru nižšia ako 1500 EUR vrátane DPH. V prípade odstúpenia od zmluvy musí kupujúci podnikateľ na svoje náklady vrátiť tovar predávajúcemu najneskôr do 14 dní, od kedy si uplatnil právo na odstúpenie.
 2. Ak si kupujúci podnikateľ uplatní právo odstúpiť od kúpnej podľa tohto článku obchodných podmienok súhlasí s tým, že vrátená kúpna cena môže byť ponížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruke a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru zhodnotí predávajúci. Pokiaľ tovar nebude vrátený v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, je predávajúci oprávnený takéto vrátenie spoplatniť a to čiastkou zodpovedajúcou nákladom, ktoré sú nevyhnutne vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja, pričom túto čiastku je predávajúci oprávnený započítať so zaplatenou kúpnou cenou.
 3. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu prípadne zníženú postupom uvedeným v bode 6.2 týchto obchodných podmienok do 14 dní, od kedy mu bol vrátený tovar zo strany predávajúceho. Všetky náklady súvisiace s postupom podľa článku 6 týchto obchodných podmienok znáša kupujúci podnikateľ.

7. OSOBITNÉ USTANOVENIA O ODSTÚPENÍ

 1. V prípade, ak z dôvodov predpokladaných týmito obchodnými podmienkami alebo platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi odstúpi od zmluvy predávajúci, vykoná storno objednávky alebo iným spôsobom oznámi kupujúcemu, že od zmluvy odstupuje. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, k odoslaniu tovaru ešte neprišlo a kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, prevedie mu predávajúci túto čiastku späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni účinného odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho. V prípade, ak prišlo k odoslaniu tovaru, vrátia si strany všetky vzájomne poskytnuté plnenia, pričom sa primerane postupuje podľa článku 6 týchto obchodných podmienok.
 2. Pokiaľ predávajúci spolu s tovarom, ktorého dodanie bolo predmetom kúpnej zmluvy, poskytne kupujúcemu aj iné plnenie bez majetkovej alebo inej protihodnoty zo strany kupujúceho, uzavrie s kupujúcim k tomuto plneniu darovaciu zmluvu s podmienkou, že ak kupujúci využije svoje právo podľa týchto obchodných podmienok na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu alebo ak odstúpi predávajúci, zaniká súčasne darovacia zmluva a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté plnenia vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, ak tieto plnenia nebudú vrátené späť, bude to chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.
 3. Ak sú spoločne s tovarom poskytované plnenia bez protihodnoty zo strany kupujúceho podľa tohto bodu, predávajúci neposkytuje na tieto plnenia žiadnu záruku a nezodpovedá za ich vady. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.

8. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačný poriadok internetového obchodu  a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži účtovný doklad (faktúra).

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci dodáva tovar len do Slovenskej republiky, a preto ponúka uzavretie kúpnej zmluvy výlučne v slovenskom jazyku. Akákoľvek zmluva uzavretá elektronickými prostriedkami v rámci internetového obchodu sa spravuje platným právom Slovenskej republiky. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.
 2. Všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava.
 3. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. Kupujúci spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej platformy riešenia sporov online. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr kontaktovať za účelom vyriešenia vzniknutej situácie predávajúceho pred tým, než pristúpi k mimosúdnemu riešeniu sporu.
 4. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 05.04.2021. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť tieto obchodné podmienky. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením upraveného znenia na webovom sídle www.staneso.sk