REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE NÁKUP V INTERNETOVOM OBCHODE

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok pre nákup v internetovom obchode („obchodné podmienky“) a upravuje práva a povinnosti spoločnosti Staneso Crystal s.r.o. so sídlom: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, IČO: 51 320 401, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 125692/B, IČ DPH: SK2120681134 („predávajúci“) a kupujúceho, súvisiace s reklamáciou a uplatnením zodpovednosti za vady tovaru, ktorý kupujúci nadobudol na základe kúpnej zmluvy uzavretej v rámci internetového obchodu na webovom sídle www.staneso.sk („internetový obchod“).
 2. Definície pojmov obsiahnuté v tomto reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami  v obchodných podmienkach. Ak reklamačný poriadok definíciu určitého pojmu neobsahuje, má význam definovaný v obchodných podmienkach, inak má význam určený v právnych predpisoch alebo v bežnom jazyku.
 3. Kupujúcim je v súlade s Obchodnými podmienkami buď
  1. spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo
  2. podnikateľ – osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu a zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu alebo akákoľvek iná osoba, ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Pokiaľ kupujúci uvedie v objednávke identifikačné číslo (IČO), považuje sa za podnikateľa.
 4. Prevzatím tovaru sa v súlade s Obchodnými podmienkami rozumie v prípade kupujúceho spotrebiteľa okamih jeho odovzdania kupujúcemu zo strany predávajúceho alebo dopravcu a v prípade kupujúceho podnikateľa okamih jeho odovzdania na prepravu prvému dopravcovi.
 5. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 6. Odborným posúdením sa rozumie písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko autorizovaného servisu určeného predávajúcim.
 7. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ reklamácia sa riadi ustanovenia Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z.z. v platnom znení a ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je kupujúcim podnikateľ, reklamácia sa riadi týmto reklamačným poriadkom a v ostatnom ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. ZÁRUČNÁ DOBA

 1. Záručná doba je 24 mesiacov, ak platné právne predpisy neustanovujú dlhšiu záručnú dobu. Ak ide o použitú vec, je záručná doba 12 mesiacov. Ak je na tovare uvedená doba spotreby, je kupujúci oprávnený výrobok reklamovať iba počas tejto doby. Ak je kupujúcim podnikateľ, je záručná doba v rozsahu v trvaní uvedenom v Obchodnom zákonníku, pokiaľ nie je doba osobitne upravená v spojitosti s príslušným výrobkom v rámci internetového obchodu.
 2. Záručná doba začne plynúť okamihom prevzatia výrobku kupujúcim. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie (alebo prevzatia tovaru predávajúcim, ak nastalo neskôr) do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie. Uplynutím záručnej doby právo kupujúceho na uplatnenie zodpovednosti za vady zaniká.
 3. Ako záručný doklad v plnom rozsahu postačuje účtovný doklad (faktúra), ktorá obsahuje všetky údaje potrebné pre uplatnenie reklamácie. V prípade, ak o to kupujúci výslovne požiada, vydá mu predávajúci  aj osobitný záručný list. Záručný list obsahuje okrem identifikácie predávajúceho, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.

3. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

 1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je Staneso Crystal s.r.o. so sídlom: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže tovar reklamovať  v akejkoľvek predajni predávajúceho, prípadne v autorizovanom servise, pokiaľ je uvedený v záručnom liste alebo na internetovej stránke predávajúceho. V prípade, ak bol tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je podnikateľom, musí kupujúci uplatňovať reklamáciu len v autorizovanom servise, ak je autorizovaný servis uvedený v záručnom liste alebo na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Kupujúci tiež môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou, a to na adresu prevádzky predávajúceho alebo autorizovaného servisu. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu a balík by mal byť zodpovedajúcim spôsobom označený viditeľne ako "reklamácia".
 3. Pokiaľ si reklamáciu uplatňuje kupujúci podnikateľ je povinný predávajúcemu doručiť reklamovaný tovar, vrátane kompletného príslušenstva, podrobný popis vady a kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Takisto doloží platnosť záruky predložením účtovného dokladu (faktúry) a tiež dokladu o reklamácií, ak bol tovar v minulosti reklamovaný. V prípade, ak má výrobok sériové číslo, musí byť na všetkých uvedených dokladoch rovnaké sériové číslo.
 4. Postup uvedený v bode 3.3 sa odporúča aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, pokiaľ nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak, pričom súčasne je mu odporúčané, aby si zvolil požadovaný spôsob vybavenia reklamácie v zmysle nižšie uvedeného.
 5. Pokiaľ kupujúci nedoručí reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.
 6. Predávajúci alebo autorizovaný servis vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie. V prípade osobného uplatnenia je písomné potvrdenie odovzdané ihneď.

4. VÝLUKY ZO ZÁRUKY

 1. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
  1. mechanickým poškodením tovaru,
  2. používaním tovaru v podmienkach, ktoré sú v rozpore s určením predávajúceho alebo výrobcu svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
  3. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  4. nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v sprievodnej dokumentácii alebo s obvyklým spôsobom použitia tovaru,
  5. vykonaním nekvalifikovaného alebo neodborného zásahu,
  6. upravením tovaru zo strany zákazníka (ohnutie, náter), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
  7. prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
  8. použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu,
  9. ako aj akékoľvek iné poškodenia a vady tovaru, ktoré sú dôsledkom použitia, ktoré nie je obvyklé pre daný typ tovaru, a to bez ohľadu na to, či bolo vylúčené v priloženom návode k použitiu.
 2. Výluky uvedené v bode 4.1 sa neuplatňujú v prípade, ak určitá vlastnosť tovaru bola výslovne dohodnutá, vymienená kupujúcim alebo vyhlásená predávajúcim alebo zodpovedá obvyklému spôsobu použitia tovaru, či ju môže kupujúci očakávať vzhľadom na reklamu predávajúceho.

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE V PRÍPADE KUPUJÚCEHO SPOTREBITEĽA

 1. Kupujúci ma právo na nasledovné vybavenie reklamácie:
  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ako sú uvedené v prvej vete má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  3. Ak vec predávaná za nižšiu cenu, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre vadu, za ktorú bola zľava poskytnutá.
 2. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo autorizovaný servis je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka. Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci  upozorní kupujúceho na nevhodnosť voľby a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.
 3. Na základe voľby spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, alebo na základe vlastnej voľby predávajúceho, ak kupujúci spôsob vybavenia reklamácie nezvolí, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vystaviť kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie.
 5. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie autorizovanému servisu, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu. V prípade osobnej reklamácie je odovzdané ihneď pri jej uplatnení v listinnej forme.
 7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (prípadne prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim, ak nastalo neskôr), pričom v rámci dokladu uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodní zamietnutia reklamácie.
 8. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na náhradu nákladov súvisiacich s odstúpením.

6. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE V PRÍPADE KUPUJÚCEHO PODNIKATEĽA

 1. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v primeranej lehote od uplatnenia reklamácie v závislosti od jej zložitosti. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.
 2. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať. Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vráti kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu formou účtovného dobropisu. Ak bude reklamácia zamietnutá, predávajúci je oprávnený od kupujúceho požadovať náhradu nákladov autorizovaného servisu za diagnostiku chyby a dopravu podľa cenníka daného autorizovaného servisu.
 3. Tovar zaslaný k reklamácii bude preverený iba vo vzťahu k vade, ktorú si kupujúci uplatnil. Ak predávajúci alebo autorizovaný servis zistí, že príčinou problémov nie je uplatnená vada alebo iná vada, za ktorú by predávajúci zodpovedal, môže zákazníkovi ponúknuť platenú opravu, ktorá mu bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka daného autorizovaného servisu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prevedenie opravy. Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a dobe potrebnej na jej vykonanie. Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len po výslovnom súhlase kupujúceho (resp. na základe uzatvorenej servisnej zmluvy) urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety.
 4. Na vyzdvihnutie reklamovanej veci sa primerane uplatnia ustanovenia § 656 Občianskeho zákonníka.

7. SPOLOČNÉ USTANOVENIA O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

 1. Pokiaľ bol tovar zaslaný kupujúcim prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho. Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.
 2. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie či pri preplatení dobropisu je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti. Ak je kupujúci právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Kupujúci berú na vedomie, že tento reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu, pričom predávajúci má vydaný osobitný reklamačný poriadok, ktorý platí v jeho kamenných prevádzkach.
 2. Tento reklamačný poriadok je účinný od 05.04.2021. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť reklamačný poriadok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením upraveného znenia na webovom sídle www.staneso.sk.